Неформален съвет "Правосъдие и вътрешни работи"

Правосъдие и вътрешни работи (JHA)

от

25.01.2018

08:30

до

26.01.2018

16:00

Национален дворец на културата

Неформалният съвет по правосъдие и вътрешни работи започна на 25 януари с работна сесия по вътрешни работи, посветена на миграцията, убежището, границите и сигурността. 

На 26 януари съветът ще продължи с работни сесии по правосъдиe, посветени на Службата на европейския прокурор и Регламента "Брюксел" IIa (преработен текст). 

Работна сесия „Вътрешни работи“ – 25 януари 2018

Министрите на вътрешните работи на държавите-членки на ЕС проведоха в София неформална среща, за да обсъдят теми, свързани с реформата в общата европейска система за убежище, граничното управление и Глобалния пакт на ООН за сигурна, редовна и законна миграция.

Вътрешните министри разгледаха реформата в общата европейска система за убежище, която беше започната през 2016 г. в отговор на безпрецедентната миграционна криза. Българското председателство ще работи за финализирането на реформата, така че Европейският съюз да разполага с гъвкава, ефективна и надеждна система, способна да отговори на бъдещи предизвикателства. "Основната ни цел е европейските граждани да усетят, че българското председателство води в добра посока важните теми, свързани с по-доброто управление на миграционните процеси, реформата на общата система за убежище и сигурността на границите", подчерта министърът на вътрешните работи на Република България Валентин Радев.

Работният обяд беше посветен на глобалните аспекти на миграцията в контекста на предстоящите преговори по Глобалния пакт на ООН за сигурна, редовна и законна миграция. Министрите на вътрешните работи подчертаха необходимостта от постигане на баланс в интересите на страните на произход, транзит и крайна дестинация и обсъдиха резултатното прилагане на ангажиментите, предвид необвързващия му характер.

По време на следобедните сесии участниците дискутираха въпроси в областта на граничното управление, в частност политическите аспекти на концепцията за Интегрирано гранично управление. Акцент бе поставен върху необходимостта от засилване на граничния контрол, който има ключово значение както за повишаването на вътрешната сигурност на ЕС, така и за по-доброто управление на миграцията. Във фокуса на дебатите бяха въпроси като сътрудничеството с трети страни, повишаване на връщанията на нелегално пребиваващи граждани на трети страни, междуинституционалното сътрудничество в контекста на граничното управление.

Контекст

Работните сесии на министрите на вътрешните работи на страните-членки на ЕС се състояха на 25 януари 2018 г. в София. В неформалното заседание участваха и министрите на асоциираните държави (Исландия, Норвегия, Швейцария), комисарите Димитрис Аврамопулос и Джулиан Кинг, европейският координатор за борба с тероризма, представители на Европейския парламент, Генералния секретариат на Съвета на ЕС, Европейската служба за външна дейност и агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи (ЕСПОУ, eu-LISA, Евроюст, Европол, Фронтекс, FRA).

 

Пристигане, изказвания на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието

 

Семейна снимка

 

Пресконференция на Фолкер Тюрк, помощник върховен комисар по закрилата към Върховния комисариат на ООН за бежанците

 

Пресконференция

 

Акценти

Снимки

Пристигане

Ръкостискане

Атмосфера преди заседанието

Семейна снимка, пресконференция

Работна сесия „Правосъдие“ – 26 януари

Работните сесии в част „Правосъдие“ на неформалната министерска среща „Правосъдие и вътрешни работи“ в София ще се проведат на 26 януари 2018 г. В тях ще участват министрите на правосъдието на държавите членки на ЕС, комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, представители на комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и по правни въпроси (JURI), на Евроюст, на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) и на Генералния секретариат на Съвета на ЕС.

Първата сесия в част „Правосъдие“ ще започне с обсъждането на бъдещето на Европейската прокуратура. Регламентът за създаването й беше приет през октомври 2017 г. в условията на засилено сътрудничество, в което към момента наред с България участват още 19 държави членки. Изграждането на службата на Европейската прокуратура и нейното ефективно функциониране е един от основните приоритети на Българското председателство. Във фокуса на дискусията ще бъде поставен въпросът за сътрудничеството и взаимодействието на Европейската прокуратура с други европейски агенции и служби- ЕВРОЮСТ, ОЛАФ и ЕВРОПОЛ.

По време на втората сесия министрите ще обсъдят един от основните приоритети на Българското председателство - предложение за преработен текст на т.нар. Регламент „Брюксел IIа“ относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст). Очаква се министрите да споделят своите виждания за напредък по този важен законодателен акт с цел повишаване на бързината и на ефективноста при дела за връщане на деца, отвлечени от родител, както и при признаване на решенията за родителски права в държава-членка, различна от тази, в която са постановени.

Работният обяд на министрите ще бъде посветен на темата на изкуствения интелект и роботиката в полза на правосъдието. Ще бъдат поставени въпроси относно ролята на изкуствения интелект и новите технологии в подпомагане на достъпа до правосъдие и ефективността на съдебните системи. Министрите ще обсъдят правните и етични аспекти от използване на изкуствения интелект в различните области на човешката дейност.

Контекст 

На работните заседания в областта на вътрешните работи ще присъстват министри от държавите-членки на ЕС, министри от асоциираните към Шенген държави (Исландия, Норвегия, Швейцария), комисарите Димитрис Аврамопулос и Джулиан Кинг, координатор на ЕС за борба с тероризма, и представители на Европейския парламент, Генералния секретариат на Съвета на ЕС, Европейската служба за външна дейност и европейските агенции в областите правосъдие и вътрешни работи  (EASO, eu-LISA, Eurojust, Europol, Frontex, FRA). На работните заседания в областта на правосъдието ще присъстват министрите на правосъдието на държавите-членки на ЕС, комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството между социалните полове, представители на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи  (LIBE) и комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент, Eurojust, Агенцията на ЕС по основните права   (FRA) и Генералния секретариат на Съвета на ЕС. 

Нидерландия заяви намерение да се присъедини към Европейската прокуратура

В неформалната министерска среща „Правосъдие и вътрешни работи“ в София днес участваха министрите на правосъдието на държавите членки на ЕС, комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Юрова, представители на комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и по правни въпроси, на Евроюст, Европейска служба за борба с измамите, на Агенцията на ЕС за основните права и на Генералния секретариат на Съвета на ЕС.

Те обсъдиха създаването на Европейската прокуратура, предложението за преразглеждане на регламента "Брюксел II a", което е крайъгълен камък на сътрудничеството в областта на правосъдието по семейни въпроси в ЕС и въпроса за изкуствения интелект и роботиката от гледна точка на правосъдието.

По време на срещата Кралство Нидерландия обяви намерението си да се присъедини към Европейската прокуратура в бъдеще.

"Днес Българското председателство поставя на дискусия създаването и ефективното функциониране на Европейската прокуратура. Приветствам решението на Нидерландия да се присъедини към Европейската прокуратура", каза българският министър на правосъдието Цецка Цачева. Тя допълни, че за Българското председателство е от ключово значение осигуряването на ефективно, бързо и справедливо правосъдие по граждански и наказателни дела, основано на взаимното доверие в правните системи на държавите членки и съблюдаване принципа на върховенството на закона.

По време на първата работна сесия в част „Правосъдие“, посветена на изграждането на Службата на европейския прокурор, министър Цачева посочи, че начинът, по който тя ще си партнира с другите разследващи европейски агенции, ще бъде определящ за ролята й при разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз.

Европейската комисия запозна министрите с планираните стъпки по създаването и първоначалното административно обслужване на Службата на европейския прокурор. Очаква се Комисията да представи проект на оперативни правила за работа на комитета по избор на европейския главен прокурор и европейски прокурори. Предстои назначаването на временен административен директор, който да изпълнява функциите по временното администриране. Комисията призова държавите членки, които все още не са се присъединили към инициативата, да го направят.

В рамките на сесията се проведе ползотворна дискусия относно сътрудничеството на Европейската прокуратура с други органи и институции на Европейския съюз, по-специално Евроюст, ОЛАФ и Европол. Делегациите подчертаха важността от разписването на подробни и ясни правила за сътрудничеството с партньорските организации, което ще е от съществено значение за изграждането на ефективна координация при осъществяване на техните правомощия. Отношенията между различните органи следва да бъдат изградени на принципа за взаимно допълване на сътрудничеството между тях, като се избягва дублирането на действия по разследване. Редица делегации откроиха необходимостта от ясно регламентиране на сътрудничеството на службата с неучастващите държави членки посредством отделен акт.

По време на втората сесия министрите обсъдиха още един от основните приоритети на Българското председателство - предложение за преработен текст на регламента „Брюксел IIа“, уреждащ въпросите относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца. Бяха дискутирани основните пречки, които затрудняват взаимното доверие между държавите членки в тази област, както и възможните начини за тяхното преодоляване, в контекста на защита на най-добрият интерес на детето и гарантиране правото на защита на родителите.

В края на заседанието комисар Юрова запозна министрите с приоритетни въпроси от дневния ред на ЕС. Представени бяха резултати от третия кръг на наблюдение по изпълнение от страна на ИТ дружествата на Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза. В състоялия се кратък обмен на мнения участниците в неформалната министерска среща споделиха нуждата от укрепване на сътрудничеството между регулаторните органи и доставчиците на услуги за поддържане на сигурна интернет среда. Комисар Юрова запозна министрите и с работата по очакваната нова Директива относно събиране и обмен на доказателства в електронна форма.

По време на работния обяд министрите обсъдиха темата „Аспекти на изкуствения интелект и роботиката от гледна точка на правосъдието“. Участниците в срещата се обединиха, че от гледна точка на правосъдието следва да бъде проучено как изкуственият интелект и новите технологии могат да подпомогнат достъпа до правосъдие и ефективността на съдебните системи, както и свързаните с това правни и етични въпроси.

Пристигане, изказвания на влизане, ръкостискане, атмосфера преди заседанието

 

Семейна снимка

 

Пресконференция

 

Акценти

Снимки

Пристигане

Ръкостискане

Атмосфера преди заседанието, семейна снимка

Пресконференция

Информация за акредитация 

Акредитираните журналисти могат да получат баджовете си в деня преди събитието на Регистрацията до Вход 2 на НДК между 9:00 и 19:00 ч. Журналистите, пристигащи в София в деня на събитието могат да получат баджовете си на същия вход при пристигане в НДК. Достъп до сградата на НДК ще имат само акредитирани журналисти.  

Контакти за пресата

В София: Веселин Желев, [email protected], +359 883 990 247

В Брюксел: Геновева Червенакова, [email protected]mrep.eu, +32 473 575 083

Дневен ред

25 януари 2018 | Четвъртък

08:15

Пристигане в Националния дворец на културата

09:00 - 10:30

Работна сесия I - Вътрешни работи

Миграция и убежище

10:30

Семейна снимка

11:00 - 12:30

Работна сесия II - Вътрешни работи

Миграция и убежище

11:30

Пресконференция на Фолкер Тюрк, Помощник-Върховен комисар по въпросите на закрилата, ВКБООН

14:00 - 15:15

Работна сесия III - Вътрешни работи

Граници и сигурност

15:45 - 17:00

Работна сесия IV - Вътрешни работи

Граници и сигурност

17:00 - 17:30

Пресконференция - Вътрешни работи

26 януари 2018 | Петък

08:30

Пристигане в Националния дворец на културата

09:00 - 10:30

Работна сесия I - Правосъдие

Служба на европейския прокурор

10:30

Семейна снимка

11:00 - 12:30

Работна сесия II - Правосъдие

Регламент „Брюксел IIа“

14:30 - 15:00

Пресконференция - Правосъдие

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация