Министрите на правосъдието на ЕС постигат съгласие по ключови правила за борба с измамите с безналичните средства за плащане

09.03.2018

Снимка: Европейски съюз 


Българското председателство на Съвета направи необходимото министрите на правосъдието на държавите-членки на Европейския съюз да уеднаквят вижданията си относно правилата за борба с измамите и подправянето на безналични средства за плащане. Под ръководството на г-жа Цецка Цачева- министър на правосъдието, министрите постигнаха Общ подход по текста на Директива в тази област на заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ в Брюксел, провело се на 9 март 2018г.
Коментирайки това постижение на Българското председателство, министър Цецка Цачева посочи:

„Измамите с кредитни карти и при онлайн пазаруване се увеличават с бързи темпове. Те не само са средство за финансиране на престъпни групи, но и подкопават развитието на цифровия единен пазар, тъй като измамите карат гражданите да се въздържат от пазаруване онлайн. Трябва да сложим край на разпокъсаната правна уредба и да изпратим ясно послание на измамниците, че вече няма да могат да се възползват от пропуските между правните системи на държавите членки. Вече ще имаме общи европейски правила, които ще са стабилни и ще гарантират, че измамните практики ще бъдат ефективно наказвани на територията на Европейския съюз.“

По време на заседанието на Съвета министрите обсъдиха и начините за гарантиране на достатъчно финансови и човешки ресурси за централните органи, които играят важна роля за правилното прилагане на т.нар. Регламент „Брюксел IIа“ относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност и относно международното отвличане на деца. Регламентът е сред приоритетите на Българското председателство в областта на правосъдието поради нарастващата му важност по отношение на зачитане на най-добрия интерес на децата в трансгранични случаите на упражняване на родителска отговорност при смесени бракове. С постоянно увеличаващия се брой на международните двойки, през следващите години се очаква нарастване и на трансграничните дела и решения, свързани с деца. Поради тази причина е налице необходимост от постигане на политическо съгласие по съдържанието на Регламента.

Министрите на правосъдието на ЕС бяха информирани от ЕК за предприетите и предстоящи действия по изграждане на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) и обмениха виждания относно ефективното й взаимодействие с други европейски агенции и органи като OLAF и ЕВРОЮСТ. По време на Съвета Малта заяви за намерението си да се включи в засиленото сътрудничество по Регламента за Европейска прокуратура. България е сред ДЧ, участващи в засиленото сътрудничество и осигуряването на своевременното институционализиране и на необходимата организация на работа на Службата са от ключово значение за нас. Поради тази причина Българското председателство регулярно поставя тази тема за разискване на най-високо политическо ниво. По инициатива на Българското председателство министрите обсъдиха темата за EPPO и по време на тяхната неформална среща в София през месец януари. Държавите членки препотвърдиха желанието си да бъдат тясно ангажирани с практическото изграждане на Службата.

По време на Съвета министрите отново потвърдиха значението на създаването на правна рамка за трансграничния достъп до електронни доказателства и насърчиха Комисията спешно да внесе очакваното законодателно предложение в тази област. Комисията се ангажира да го представи в най-кратък срок. Министрите обсъдиха и развитието в областта на електронните доказателства на международно равнище- в САЩ и по-специално в Съвета на Европа и подчертаха необходимостта да бъде взето предвид в бъдещото законодателство на ЕС. Освен това държавите се обединиха, че ЕС следва да има единна позиция по отношение на американския законопроект CLOUD (относно законосъобразното използване на лични данни, съхранявани от американски доставчици в чужбина).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация