Приоритети


На 1 януари 2018 г., десетилетие след присъединяването си към Европейския съюз, България за първи път поема ротационното председателство на Съвета на ЕС. За страната ни това е чест, но и голяма отговорност.

В продължение на шест месеца България ще е основен двигател на задачите от дневния ред на Съюза, ще съчетава функциите на честен посредник, политически лидер, представител и координатор. Подготвени сме за това, осъзнаваме, че няма да е лесно, но знаем какво искаме да постигнем и можем да го направим.

Нашата цел е да отговорим на реалните нужди на европейските граждани, да превърнем предизвикателствата във възможности. Европа днес се нуждае от повече: 

 

Сигурност Солидарност Стабилност

 

Ще работим за:

  • сигурна Европа, защото миграционната криза и терористичните актове през последните години показаха колко сме уязвими;  
  • стабилна Европа, защото гражданите искат да знаят, че Европейският съюз се грижи за техния просперитет и благополучие;
  • солидарна Европа, защото основните предизвикателства засягат всички държави-членки и могат да се решат само чрез общи действия, а не на национално или местно ниво.

Ще постигнем това чрез:

 

Консенсус Конкурентоспособност Кохезия

 

Убедени сме, че те са основополагащи за бъдещето на Европа, а за осъществяването им са необходими кураж, политическа визия и споделени усилия. Ключът към постигане на общите ни цели е единството. Неслучайно избрахме за мото „Съединението прави силата“. Това е девизът на Народното събрание и герба на Народното събрание на Република България. Това е и девизът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, който страната ни ще следва във всяко свое действие като ротационен председател. Ще работим за единство както между страните-членки, така и между европейските институции.

Европа утре ще бъда такава, каквато я направим днес. Днес е времето да изградим един по-силен, по-сигурен и солидарен Европейски съюз. Гражданите на България и на Европейския съюз очакват от нас да намерим конкретни решения на конкретни проблеми. Българското председателство ще работи по прозрачен начин, отворено към всички европейски партньори, и най-вече към всички европейските граждани.

БЪДЕЩЕТО НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ В ЕС

Амбицията на Българското председателство e бъде Балканско и да се даде европейска перспектива на Западните Балкани. Но не фалшиви очаквания, а ясен план. Стремежът ни е държавите от Западните Балкани да са свързани помежду си чрез пътна, железопътна, въздушна и дигитална инфраструктура.

 

СИГУРНОСТ И МИГРАЦИЯ

Предизвикателствата, по които се нуждаем от консенсус, са контролът по границите и ефективното управление на миграционните процеси. Необходимо е да завършим реформата на Общата система за убежище и да търсим ефективни начини да се справим с причините за миграцията, включително с трафика и контрабандата на хора.

 

ЕФЕКТИВНО, БЪРЗО И СПРАВЕДЛИВО ПРАВОСЪДИЕ

В рамките на шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС България ще работи за осигуряване на ефективно наказателно преследване на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС. Ще положим усилия за изграждане на Службата на Европейския прокурор, която да започне работа възможно най-скоро.  Ще бъдем инициатори на широки дискусии за подготовка на новата Стратегия на ЕС за електронно правосъдие 2019-2023 г.

 

УСТОЙЧИВ ИНТЕГРИРАН ПОХДОД ЗА ДУНАВСКИ И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Българското председателство ще работи за сближаване на страните от Дунавския и Черноморския регион и за обединяването на усилията за опазване на околната среда и устойчивото развитие на двата региона.

 КОНКУРЕНТЕН ЕДИНЕН ПАЗАР

България е убедена, че Единният пазар е едно от най-важните постижения на ЕС за изграждане на по-силна европейска икономика. Ще работим за неговото укрепване, като поставим акцент върху Единния цифров пазар като източник на растеж и конкурентоспособност.

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ

Предприемачеството има водеща роля за икономическото и социалното развитие на ЕС и ключово значение за икономическия просперитет на европейските граждани. Ще работим за насърчаването на предприемчивите европейци, за развитието на бизнес, основан на цифровите технологии, за по-широк достъп на малките и средни фирми до иновации.

 

ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ

Българското председателство ще работи за създаването на оптимални условия за силен икономически растеж в ЕС чрез инициативите за укрепване на Икономическия и паричен съюз, затова инициативи по задълбочаване на Икономическия и паричен съюз да бъдат прозрачни и отворени за всички държави-членки.

 

УСТОЙЧИВА И ОРИЕНТИРАНА КЪМ БЪДЕЩЕТО ОКОЛНА СРЕДА

Усилията на страната ни ще са насочени към запазване на високите стандарти по опазване на околната среда и качеството на живот, към ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредното въздействие.

 

СТАБИЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ

Нашата цел е стабилност и ефективност на Енергийния съюз. Искаме да насърчим изграждането на липсващата инфраструктура и да преустановим изолацията на част от държавите членки от европейските газопреносни и електропреносни мрежи. Ще работим за устойчиви решения за повишаване на енергийната ефективност и сигурност на газовите доставки чрез диверсификация на източниците и маршрутите.

 

БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА В ЕДНА ПО-СПРАВЕДЛИВА ЕВРОПА

Страната ни ще постави във фокуса младежката заетост и развитие на уменията и компетенциите, необходими за 21век. Защото пазарът на труда в бъдеще изисква днес да разпознаем точните умения, които ще са необходими за новите работни места. Ще работим за по-добра и резултатна връзка между политиките в областта на образованието и обучението от една страна и в сферата на заетостта – от друга страна.

 РЕФОРМИРАНА МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА СЛЕД 2020 г. 

Българското председателство ще продължи по-интензивно дебатът за това как да изглежда Многогодишна финансова рамка след 2020 година и на какви предизвикателства трябва да отговаря тя.

 

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА СЛЕД 2020 г.

Бъдещето на Европа е неразривно свързано с кохезионната политика. Кохезията осигурява реална добавена стойност за гражданите на ЕС, намалява различията помежду им и гарантира успеха на европейския модел. Българското председателство ще работи за открит дебат, свързан с бъдещето на Кохезионната политика и ролята й за реализацията на приоритетите на ЕС след 2020 г. , ще търси баланс между традиционните приоритети и новите предизвикателства, между нови финансови инструменти и тези решения, които са работещи и да го доказали на практика.

 

БЪДЕЩЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА - ОПРОСТЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подобряване на устойчивостта на земеделските стопанства и гарантирането на стабилно ниво на доходите на земеделските стопани е изключително важно в условията на глобализация и нарастващо население в света. Българското председателство ще постави акцент върху запазване както на бюджета на Общата селскостопанска политика след 2020 г. , така и на инструментите, доказали своята ефективност. То ще работи за подкрепа на развитието на селските райони.

 

КУЛТУРАТА КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРС ЗА ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА ЕС

Днес повече отвсякога Съюзът ни се нуждае от споделени общи ценности, а светът - от обмен на идеи и постижения, въплъщаващи духовността на всеки един европейски народ. Културата е не само огромно богатство, но и основен двигател в бъдещото развитие на Европа. Българското председателство ще отстоява достойно място на културата в Многогодишната финансова рамка след 2020 г. и ще съдейства за по-активна културна дипломация на Европейския съюз в света.Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация